Nimi ja kotipaikka
1 §
Säätiön nimi on Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiö – Mellersta Österbottens vetenskaps- och högskolestiftelse ja sen kotipaikka on Kokkolan kaupunki.

Tarkoitus
2 §
Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea tutkimustoimintaa, korkeakouluopetusta ja yrittäjyyttä Keski-Pohjanmaalla.

Toiminta
3 §
Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö rahoittaa alueen tutkimustoimintaa. Rahoituskohteita ovat ensisijaisesti professuurit ja tutkimushankkeet sekä apurahat alueen tutkijoille ja opiskelijoille.

Pääoma
4 §
Säätiön peruspääoma on 38 683,22 €. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muullakin tavalla, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

Hallitus
5 §
Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee Kokkolan kaupunginhallitus. Keski-Pohjanmaan liiton hallitus ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallitus valitsevat kukin yhden jäsenen.

Edellä olevien pysyvien hallitusten jäsenten lisäksi muut perustajajäsenet tai niiden seuraajat nimeävät yhteensä kolme jäsentä, kukin yhden jäsenen siten, että kukin näistä jäsenistä saa vuorollaan olla kolmivuotiskauden hallituksen jäsenenä.

Hallituksen kokous
6 §
Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kullekin jäsenelle vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

Edustaminen
7 §
Hallitus edustaa säätiötä. Hallitus voi antaa oikeuden edustaa säätiötä jäsenilleen tai muulle nimetylle henkilölle. Hallitus voi milloin tahansa peruuttaa antamansa oikeuden säätiön edustamiseen.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkio
8 §
Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio Kokkolan kaupunginhallituksen kokouspalkkiotaksan mukaisesti.

Hallituksen vuosikokous
9 §
Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden helmi-maaliskuussa. Vuosikokouksessa vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Niin ikään päätetään talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle ja valitaan yksi tilintarkastaja ja tälle varamies.

Tilikausi ja tilintarkastus
10 §
Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa maaliskuun kuluessa. Mikäli tilintarkastajan kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava huhtikuun kuluessa päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa.

Ilmoitukset säätiörekisteriin
11 §
Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on toukokuun loppuun mennessä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Sääntöjen muuttaminen
12 §
Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä kannattaa. Sääntöjen muutokselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

Säätiön lakkauttaminen
13 §
Jos säätiö lakkautetaan, käytetään varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla tutkimustoiminnan ja korkeakouluopetuksen tukemiseen Keski-Pohjanmaalla.